Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《哀公八年》

Books referencing 《哀公八年》 Library Resources
1 哀公八年:
八年,春,王正月,宋公入曹,以曹伯陽歸。
吳伐我。
夏,齊人取讙及闡。
歸邾子益于邾。
秋,七月。
冬,十有二月,癸亥,杞伯過卒。
齊人歸讙及闡。

2 哀公八年:
八年,春,宋公伐曹,將還,褚師子肥殿,曹人詬之,不行,師待之,公聞之怒,命反之,遂滅曹,執曹伯,及司城彊以歸,殺之。
吳為邾故,將伐魯,問於叔孫輒,叔孫輒對曰,魯有名而無情,伐之必得志焉,退而告公山不狃,公山不狃曰,非禮也,君子違不適讎國,未臣而有伐之,奔命焉,死之可也,所託也則隱,且夫人之行也,不以所惡廢鄉,今子以小惡而欲覆宗國,不亦難乎,若使子率,子必辭,王將使我子張疾之,王問於子洩,對曰,魯雖無與立,必有與斃,諸侯將救之,未可以得志焉,晉與齊楚輔之,是四讎也,夫魯,齊晉之脣,脣亡齒寒,君所知也,不救何為,三月,吳伐我,子洩率,故道險,從武城,初武城人或有因於吳竟田焉,拘鄫人之漚菅者,曰,何故使吾水滋,及吳師至,拘者道之,以伐武城,克之,王犯嘗為之宰,澹臺子羽之父好焉,國人懼,懿子謂景伯,若之何,對曰,吳師來,斯與之戰,何患焉,且召之而至,又何求焉,吳師克東陽而進,舍於五梧,明日,舍於蠶室,公賓庚,公甲叔子,與戰于夷,獲叔子與析朱鉏,獻於王,王曰,此同車,必使能,國未可望也,明日舍于庚宗,遂次于泗上,微虎欲宵攻王舍,私屬徒七百人,三踊於幕庭,卒三百人,有若與焉,及稷門之內,或謂季孫曰,不足以害吳,而多殺國士,不如已也,乃止之,吳子聞之,一夕三遷,吳人行成,將盟,景伯曰,楚人圍宋,易子而食,析骸而爨,猶無城下之盟,我未及虧,而有城下之盟,是棄國也,吳輕而遠,不能久,將歸矣,請少待之,弗從,景伯負載,造於萊門,乃請釋子服何於吳。吳人許之,以王子姑曹當之,而後止,吳人盟而還。
齊悼公之來也,季康子以其妹妻之,即位而逆之,季魴侯通焉,女言其情,弗敢與也,齊侯怒,夏,五月,齊鮑牧帥師伐我,取讙及闡,或譖胡姬於齊侯,曰,安孺子之黨也,六月,齊侯殺胡姬,齊侯使如吳請師,將以伐我,乃歸邾子,邾子又無道,吳子使大宰子餘討之,囚諸樓臺栫之以棘,使諸大夫奉大子革以為政。
秋,及齊平,九月,臧賓如如齊蒞盟,齊閭丘明來蒞盟,且逆季姬以歸,嬖,鮑牧又謂群公子曰,使女有馬千乘乎,公子愬之,公謂鮑子,或譖子,子姑居於潞以察之,若有之,則分室以行,若無之,則反子之所,出門,使以三分之一行,半道,使以二乘,及潞,麇之以入,遂殺之。
冬,十二月,齊人歸讙及闡,季姬嬖故也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/ai-gong-ba-nian