Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Show translation:[None] [English]
-> Histories

《史書 - Histories》

Related resources
 史記 - Shiji
Related discussion
[Western Han] 109 BC-91 BC Sima Qian
 本紀 - Annals
 
 
 世家
 列傳
Related discussion


 春秋左傳 - Chun Qiu Zuo Zhuan [Warring States] 468 BC-300 BC
 隱公
 桓公
 莊公
 閔公
 僖公
 文公
 宣公
 成公
 襄公
 昭公
 定公
 哀公

 逸周書 - Lost Book of Zhou
Related discussion
[Warring States (475 BC - 221 BC)]
 1. 度訓解
 2. 命訓解
 3. 常訓解
 4. 文酌解
 5. 糴匡解
 6. 武稱解
 7. 允文解
 8. 大武解
 9. 大明武解
 10. 小明武解
 11. 大匡解
 12. 程典解
 13. 程寤
 14. 秦陰
 15. 九政
 16. 九開
 17. 劉法
 18. 文開
 19. 保開
 20. 八繁
 21. 酆保解
 22. 大開解
 23. 小開解
 24. 文儆解
 25. 文傳解
 26. 柔武解
 27. 大開武解
 28. 小開武解
 29. 寶典解
 30. 酆謀解
 31. 寤儆解
 32. 武順解
Related discussion

 33. 武穆解
 34. 和寤解
 35. 武寤解
 36. 克殷解
 37. 大匡解
 38. 文政解
 39. 大聚解
 40. 世俘解
 41. 箕子
 42. 耆德
 43. 商誓解
 44. 度邑解
 45. 武儆解
 46. 五權解
 47. 成開解
 48. 作雒解
 49. 皇門解
 50. 大戒解
 51. 周月解
 52. 時訓解
 53. 月令解
 54. 諡法解
 55. 明堂解
 56. 嘗麥解
 57. 本典解
 58. 官人解
 59. 王會解
 60. 祭公解
 61. 史記解
 62. 職方解
 63. 芮良夫解
 64. 太子晉解
 65. 王佩解
 66. 殷祝解
 67. 周祝解
 68. 武紀解
 69. 銓法解
 70. 器服解
 71. 周書序

 國語 - Guo Yu
Related discussion
[Warring States (475 BC - 221 BC)]
 周語上
 周語中
 周語下
 魯語上
Related discussion

 魯語下
 齊語
 晉語一
 晉語二
 晉語三
 晉語四
 晉語五
 晉語六
 晉語七
 晉語八
 晉語九
 鄭語
 楚語上
 楚語下
 吳語
 越語上
 越語下

 晏子春秋 - Yanzi Chun Qiu [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 內篇
 外篇

 吳越春秋 - Wu Yue Chun Qiu [Eastern Han] 50-100
 吳太伯傳
 吳王壽夢傳
 王僚使公子光傳
 闔閭內傳
 夫差內傳
 越王無余外傳
 勾踐入臣外傳
 勾踐歸國外傳
 勾踐陰謀外傳
 勾踐伐吳外傳

 越絕書 - Yue Jue Shu [Eastern Han] 50-70
 外傳本事
 荊平王內傳
 外傳記吳地傳
Related discussion

 吳內傳
 計倪內經
 請糴內傳
 外傳紀策考
 外傳記范伯
 內傳陳成恒
 外傳記地傳
 外傳計倪
 外傳記吳王占夢
 外傳記寶劍
 內經九術
 外傳記軍氣
 外傳枕中
 外傳春申君
 德序外傳記
 篇敘外傳記

 戰國策 - Zhan Guo Ce [Warring States - Western Han] 350 BC-6 BC
 東周策
 西周策
 秦策
 齊策
 楚策
 趙策
 魏策
 韓策
 燕策
 宋衛策
 中山策

 鹽鐵論 - Yan Tie Lun
Related discussion
[Western Han] 81 BC-9 Huan Kuan
 卷一
 卷二
 卷三
 卷四
 卷五
 卷六
 卷七
 卷八
 卷九
 卷十

 列女傳 - Lie Nü Zhuan [Western Han (206 BC - 9)] Liu Xiang
 母儀
 賢明
 仁智
 貞順
 節義
 辯通
 孽嬖
 續列女傳

 春秋穀梁傳 - Guliang Zhuan
Related discussion
[Western Han (206 BC - 9)]
 隱公
 桓公
 莊公
 閔公
 僖公
 文公
 宣公
 成公
 襄公
 昭公
 定公
 哀公

 春秋公羊傳 - Gongyang Zhuan [Western Han (206 BC - 9)]
 隱公
 桓公
 莊公
 閔公
 僖公
 文公
 宣公
 成公
 襄公
 昭公
 定公
 哀公

 漢書 - Han Shu
Related discussion
[Xin - Eastern Han] 36-111
 
 
 
 

 前漢紀 - Qian Han Ji [Eastern Han] 198-200
 1. 高祖皇帝紀一
 2. 高祖皇帝紀二
 3. 高祖皇帝紀三
 4. 高祖皇帝紀四
 5. 孝惠皇帝紀
 6. 高后紀
 7. 孝文皇帝紀上
 8. 孝文皇帝紀下
 9. 孝景皇帝紀
 10. 孝武皇帝紀一
 11. 孝武皇帝紀二
 12. 孝武皇帝紀三
 13. 孝武皇帝紀四
 14. 孝武皇帝紀五
 15. 孝武皇帝紀六
 16. 孝昭皇帝紀
 17. 孝宣皇帝紀一
 18. 孝宣皇帝紀二
 19. 孝宣皇帝紀三
 20. 孝宣皇帝紀四
 21. 孝元皇帝紀上
 22. 孝元皇帝紀中
Related discussion

 23. 孝元皇帝紀下
 24. 孝成皇帝紀一
 25. 孝成皇帝紀二
 26. 孝成皇帝紀三
 27. 孝成皇帝紀四
 28. 孝哀皇帝紀上
 29. 孝哀皇帝紀下
 30. 孝平皇帝紀

 東觀漢記 - Dong Guan Han Ji [Eastern Han] 60-160
 紀一
 紀二
 紀三
 
 
 傳一
 傳二
 傳三
 傳四
 傳五
 傳六
 傳七
 傳八
 傳九
 傳十
 傳十一
 傳十二
 傳十三
 傳十四
 傳十五
 載記
 散句

 後漢書 - Hou Han Shu [Northern and Southern] 420-445
 
 列傳
 

 竹書紀年 - Zhushu Jinian [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 1. 黃帝軒轅氏
 2. 帝摯少昊氏
 3. 帝顓頊高陽氏
 4. 帝嚳高辛氏
 5. 帝堯陶唐氏
 6. 帝舜有虞氏
 7. 帝禹夏后氏
 8. 帝啟
 9. 帝太康
 10. 帝仲康
 11. 帝相
 12. 帝少康
 13. 帝杼
 14. 帝芬
 15. 帝芒
 16. 帝泄
 17. 帝不降
 18. 帝扃
 19. 帝廑
 20. 帝孔甲
 21. 帝昊
 22. 帝發
 23. 帝癸
 24. 殷商成湯
 25. 外丙
 26. 仲壬
 27. 太甲
 28. 沃丁
 29. 小庚
 30. 小甲
 31. 雍己
 32. 太戊
 33. 仲丁
 34. 外壬
 35. 河亶甲
 36. 祖乙
 37. 祖辛
 38. 開甲
 39. 祖丁
 40. 南庚
 41. 陽甲
 42. 盤庚
 43. 小辛
 44. 小乙
 45. 武丁
 46. 祖庚
 47. 祖甲
 48. 馮辛
 49. 庚丁
 50. 武乙
 51. 文丁
 52. 帝乙
 53. 帝辛
 54. 周武王
 55. 成王
 56. 康王
 57. 昭王
 58. 穆王
 59. 共王
 60. 懿王
 61. 孝王
 62. 夷王
 63. 厲王
 64. 宣王
 65. 幽王
 66. 平王
 67. 桓王
 68. 莊王
 69. 釐王
 70. 惠王
 71. 襄王
 72. 頃王
 73. 匡王
 74. 定王
 75. 簡王
 76. 靈王
 77. 景王
 78. 敬王
 79. 元王
 80. 貞定王
 81. 考王
 82. 威烈王
 83. 安王
 84. 烈王
 85. 顯王
 86. 慎靚王
 87. 隱王

 穆天子傳 - Mutianzi Zhuan [Warring States] 370 BC-330 BC
 卷一
 卷二
 卷三
 卷四
 卷五
 卷六

 古三墳 - Gu San Fen
Related discussion
[Han (206 BC - 220)]
 山墳
 氣墳
 形墳

 燕丹子 - Yandanzi
 卷上
 卷中
 卷下

 西京雜記 - Xijing Zaji
 第一
 第二
 第三
 第四
 第五
 第六