Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公九年》

Library Resources
1 桓公九年:
九年,春,紀季姜歸于京師。
夏,四月。
秋,七月。
冬,曹伯使其世子射姑來朝。

2 桓公九年:
九年,春,紀季姜歸于京師。凡諸侯之女行,唯王后書。
巴子使韓服告于楚,請與鄧為好,楚子使道朔將巴客以聘於鄧,鄧南鄙鄾人,攻而奪之幣,殺道朔,及巴行人,楚子使薳章讓於鄧,鄧人弗受,夏,楚使鬥廉帥師,及巴師圍鄾,鄧養甥,聃甥,帥師救鄾,三逐巴師不克,鬥廉衡陳其師於巴師之中,以戰而北,鄧人逐之,背巴師,而夾攻之,鄧師大敗,鄾人宵潰。
秋,虢仲,芮伯,梁伯,荀侯,賈伯,伐曲沃。
冬,曹大子來朝,賓之以上卿,禮也,享曹太子,初獻樂,奏而歎,施父曰,曹大子其有憂乎,非歎所也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-jiu-nian