Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公十三年》

Library Resources
1 桓公十三... :
十有三年,春,二月,公會紀侯,鄭伯,己巳,及齊侯,宋公,衛侯,燕人,戰,齊師,宋師,衛師,燕師,敗績。
三月,葬衛宣公。
夏,大水。
秋,七月。
冬,十月。

2 桓公十三... :
十三年,春,楚屈瑕伐羅,鬥伯比送之還,謂其御曰,莫敖必敗,舉趾高,心不固矣,遂見楚子曰,必濟師,楚子辭焉,入告夫人鄧曼,鄧曼曰,大夫其非眾之謂,其謂君撫小民以信,訓諸司以德,而威莫敖以刑也,莫敖狃於蒲騷之役,將自用也,必小羅,君若不鎮撫,其不設備乎,夫固謂君訓眾而好鎮撫之,召諸司而勸之以令德見莫敖而告諸天之不假易也,不然,夫豈不知楚師之盡行也,楚子使賴人追之,不及,莫敖使徇于師曰,諫者有刑,及鄢,亂次以濟,遂無次,且不設備,及羅,羅與盧戎兩軍之,大敗之,莫敖縊于荒谷,群帥囚于冶父,以聽刑,楚子曰,孤之罪也,皆免之。
宋多責賂於鄭,鄭不堪命,故以紀魯,及齊,與宋衛燕戰,不書所戰,後也。
鄭人來請脩好。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/huan-gong-shi-san-nian