Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公十四年》

Library Resources
1 僖公十四... :
十有四年,春,諸侯城緣陵。
夏,六月,季姬及鄫子遇于防,使鄫子來朝。
秋,八月,辛卯,沙鹿崩。
狄侵鄭。
冬,蔡侯肸卒。

2 僖公十四... :
十四年,春,諸侯城緣陵而遷杞焉,不書,其人有闕也。
鄫季姬來寧,公怒止之,以鄫子之不朝也,夏,遇于防,而使來朝。
秋,八月,辛卯,沙鹿崩,晉卜偃曰,期年將有大咎,幾亡國。
冬,秦饑,使乞糴于晉,晉人弗與,慶鄭曰,背施無親,幸災不仁,貪愛不祥,怒鄰不義,四德皆失,何以守國,虢射曰,皮之不存,毛將安傅,慶鄭曰,棄信背鄰,患孰恤之,無信患作,失援必斃,是則然矣,虢射曰,無損於怨,而厚於寇,不如勿與,慶鄭曰,背施幸災,民所棄也,近猶讎之,況怨敵乎,弗聽,退曰,君其悔是哉。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-shi-si-nian