Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《僖公元年》

Library Resources
1 僖公元年:
元年,春,王正月。
齊師,宋師,曹伯,次于聶北,救邢。
夏,六月,邢遷于夷儀,齊師,宋師,曹師,城邢。
秋,七月,戊辰,夫人姜氏薨于夷,齊人以歸。
楚人伐鄭。
八月,公會齊侯,宋公,鄭伯,曹伯,邾人,于檉。
九月,公敗邾師于偃。
冬,十月,壬午,公子友帥師敗莒師于酈,獲莒拏。
十有二月,丁已,夫人氏之喪至自齊。

2 僖公元年:
元年,春,不稱即位,公出故也,公出復入不書,諱之也,諱國惡,禮也。
諸侯救邢,邢人潰,出奔師,師遂逐狄人,具邢器用而遷之,師無私焉。
夏,邢遷于夷儀,諸侯城之,救患也,凡侯伯,救患,分災,討罪,禮也。
秋,楚人伐鄭,鄭即齊故也,盟于犖,謀救鄭也。
九月,公敗邾師于偃,虛丘之戍將歸者也。
冬,莒人來求賂,公子友敗諸酈,獲莒子之弟拏,非卿也,嘉獲之也,公賜季友汶陽之田,及費。
夫人氏之喪至自齊,君子以齊人殺哀姜也,為已甚矣,女子從人者也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xi-gong-yuan-nian