Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《宣公七年》

Library Resources
1 宣公七年:
七年,春,衛侯使孫良夫來盟。
夏,公會齊侯伐萊。
秋,公至自伐萊。
大旱。
冬,公會晉侯,宋公,衛侯,鄭伯,曹伯,于黑壤。

2 宣公七年:
七年,春,衛孫桓子來盟,始通,且謀會晉也。
夏,公會齊侯伐萊,不與謀也,凡師出,與謀曰及,不與謀曰會。
赤狄侵晉,取向陰之禾。
鄭及晉平,公子宋之謀也,故相鄭伯以會,冬,盟于黑壤,王叔桓公臨之,以謀不睦。
晉侯之立也,公不朝焉,又不使大夫聘晉人止公于會,盟于黃父,公不與盟,以賂免,故黑壤之盟不書,諱之也。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/xuan-gong-qi-nian