Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 莊公二十五年

《莊公二十五年》

Library Resources
1 莊公二十... :
二十有五年,春,陳侯使女叔來聘。
夏,五月,癸丑,衛侯朔卒。
六月,辛未,朔,日有食之,鼓用牲于社。
伯姬歸于杞。
秋,大水,鼓用牲于社,于門。
冬,公子友如陳。

2 莊公二十... :
二十五年,春,陳女叔來聘,始結陳好也,嘉之,故不名。
夏,六月,辛未朔,日有食之,鼓用牲于社,非常也,唯正月之朔,慝未作,日有食之,於是乎用幣于社,伐鼓于朝。
秋,大水,鼓用牲于社,于門,亦非常也,凡天災,有幣無牲,非日月之眚,不鼓。
晉士蒍使群公子,盡殺游氏之族,乃城聚而處之,冬,晉侯圍聚,盡殺群公子。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-er-shi-wu-nian