Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《莊公十八年》

Library Resources
1 莊公十八... :
十有八年,春,王三月,日有食之。
夏,公追戎于濟西。
秋,有蜮。
冬,十月。

2 莊公十八... :
十八年,春,虢公,晉侯,朝王,王饗醴,命之宥,皆賜玉五瑴,馬三匹,非禮也,王命諸侯,名位不同,禮亦異數,不以禮假人。
虢公,晉侯,鄭伯,使原莊公逆王后于陳,陳媯歸于京師,實惠后。
夏,公追戎于濟西,不言其來,諱之也。
秋,有蜮為災也。
初,楚武王克權,使鬥緡尹之,以叛,圍而殺之,遷權於那處,使閻敖尹之,及文王即位,與巴人伐申,而驚其師,巴人叛楚,而伐那處,取之,遂門于楚,閻敖游涌而逸,楚子殺之,其族為亂,冬,巴人因之以伐楚。

URN: ctp:chun-qiu-zuo-zhuan/zhuang-gong-shi-ba-nian