Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《戴憑》

Library Resources
1 戴憑:
戴憑為侍中,數進見問得失。上謂憑曰:「侍中當匡輔國政,勿有隱情。」憑對曰:「陛下嚴。」曰:「朕何用嚴?」憑曰:「伏見前太尉西曹掾蔣遵,清亮忠孝,學通古今,陛下納膚受之訴,遂致禁錮,世以是為嚴。」上怒曰:「汝南子欲復黨乎?」憑出,自繫廷尉,詔出引見,憑謝曰:「臣無蹇諤之節,而有狂瞽之言,不能以尸伏諫,偷生苟活,誠慚聖朝。」上即刔尚書解遵禁錮,拜憑虎賁中郎將,以侍中兼領之。

2 戴憑:
戴憑,字次仲,為侍中,正旦朝賀,百僚畢會,帝令群臣能說經者更相難詰,義有不通輒奪其席以益通者,憑遂重坐五十餘席。故京師為之語曰:「解經不窮戴侍中。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/dai-ping