Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄧彪》

Library Resources
1 鄧彪:
鄧彪,字智伯,南陽人也。父邯,世祖中興,從征伐,以功封鄳侯。彪少修孝行,厲志清高,與同郡宗武伯、翟敬伯、陳綏伯、張弟伯同志好,齊名,稱「南陽五伯」。彪以嫡長為世子,邯薨,彪當嗣爵,讓國與異母弟鳳。明帝高其節,詔書聽許鳳襲爵,彪仕州郡。

2 鄧彪:
鄧彪,字智伯,為太尉,在位清白,以廉謹率下。

3 鄧彪:
鄧彪,字智伯,劉寵參、王龔及李修皆以病免,賜彪比二千石俸終厥身。

4 鄧彪:
賜羊一頭,酒二石。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-biao