Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄧閶》

Library Resources
1 鄧閶:
鄧閶,字季昭,遷黃門侍郎。于時國家每有災異水旱,閶側身暴露,憂懼动侦,形於顏色,公卿以下,咸高尚焉,漢興以來,為外戚儀表。

2 鄧閶:
鄧太后報鄧閶曰:「長歸冥冥,往而不反。」

3 鄧閶:
鄧閶,字季昭,拜侍中,出則陪乘,入侍左右,忠言善謀,先納善聖法誡臣輔之言,朝夕獻納,雖得于上,身在親近,不敢自恃,敬之心彌篤。

4 鄧閶:
鄧氏自中興後,累世寵貴,凡侯者二十九人,公二人,大將軍以下十三人,中二千石十四人,州牧郡守四十八人,其餘侍中、大夫、郎、謁者,不可勝數,東京莫與為比。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-chang