Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄧弘》

Library Resources
1 鄧弘:
鄧弘,字叔紀。和熹后兄也。天資喜學,師事劉述,常在師門,布衣徒行,講誦孜孜。奴醉,擊長壽亭長,亭長將詣第白之。弘即見亭長,賞錢五千,厲聲曰:「健直當然。」異日,奴復與宮中衛士忿爭,衛士歐箠奴,弘聞,復賞五千。

2 鄧弘:
鄧弘收恤故舊,無所失,父所厚同郡郎中王臨,年老貧乏,弘常居業給足,乞與衣裘輿馬,施之終竟。

3 鄧弘:
鄧弘薨,有司復請加謚曰昭成君,發五校輕車騎士為陳,至葬所,所施皆如霍光故事,皇太后但令門生輓送。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-hong1