Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《鄧陟》

Library Resources
1 鄧陟:
鄧陟,字昭伯。鄧訓五子,及女弟為貴人,立為皇后,陟三遷虎賁中郎將。延平元年,拜為車騎將軍、儀同三司。儀同三司始自陟也。

2 鄧陟:
鄧陟兄弟常居禁中,陟謙退,不欲久在內,連求還第,太后乃許。

3 鄧陟:
永初元年,以定策增封鄧陟三千戶。讓不獲,遂逃避使者,間闕上疏,自陳情焉。

4 鄧陟:
殤帝崩,惟安帝宜承大統,車騎將軍鄧陟定策禁中,封陟為上蔡侯。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/deng-zhi