Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《竇固》

Library Resources
1 竇固:
竇固,字孟孫,少為黃門郎,謙讓有節操。

2 竇固:
中元二年,以竇固為中郎將,監羽林左騎。破西羌還,是時竇氏公、侯、二千石並在朝廷,門內尚三公主,賞賜恩寵榮於當世,親戚功臣無與為等也。

3 竇固:
明帝欲征匈奴,竇固議曰:「塞外草美,馬不須穀。」

4 竇固:
竇固為奉車都尉,與駙馬都尉耿秉等北征匈奴,遂滅西域,開通三十六國。在邊數年,羌胡親愛之。羌胡見客,炙肉未熟,人人長跪前割之,血流指間,進之於固,固輒為啗,不穢賤之,是以愛之如父母也。

5 竇固:
竇固,字孟孫,為衛尉,奉兩宮宿衛。上而見重當世,仁厚恭謹;下而賑施宗族,甚有名稱。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/dou-gu