Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《竇憲》

Library Resources
1 竇憲:
竇憲恃宮掖聲勢,遂以賤直奪沁水公主園田,公主不敢訴。後肅宗駕出過園,指以問憲,憲陰嗚不得對。發覺,帝大怒,召憲切責曰:「今貴主尚見枉奪,何況小臣乎!」

2 竇憲:
章帝崩,竇太后臨政,竇憲為大將軍,食邑二萬戶,弟景執金吾,瑰將作大匠、光祿勳。

3 竇憲:
竇憲作大將軍,置長史、司馬員吏官屬,位次太傅。

4 竇憲:
大將軍竇憲封武陽侯,食邑二萬戶,憲固辭封。詔曰:「大將軍憲前歲出征,克滅北狄,朝加封賞,固辭不受。舅氏舊典,並蒙爵土。其封憲冠軍侯,邑二萬戶。」

5 竇憲:
竇憲兄弟並列位,威鎮四海。

6 竇憲:
竇憲以特進見禮依三公,並未開封。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/dou-xian