Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《段熲》

Library Resources
1 段熲:
段熲,字紀明,有文武智略。竇讒等聚眾為亂,詔遣中郎將有文武者,尹頌時表用熲。其日拜熲,授節劍佩刀衣裳車馬束帛,將平陽騎。熲到所,設施方略,糾舉通急,行古司馬兵法、孫吳之術,旬月群盜悉破。

2 段熲:
段熲破羌,明年春,餘羌復與繞河大寇張掖。熲下馬大戰,力盡,虜亦引退。熲追斬之,且追且戰,晝夜相攻,割肉食雪,四十餘日。

3 段熲:
段熲上疏曰:「先零東羌討之難破,降為上策,戰為下計。」

4 段熲:
太后詔云:「此以慰种光、馬賢等亡魂也。」

5 段熲:
熲復追羌出橋門谷。

6 段熲:
段熲曰:「張奐事勢相反,遂懷猜恨。」

7 段熲:
段熲起於徒中,為并州刺史,有功,徵還京師。熲乘輕車,介士鼓吹,曲蓋朱旗,馬騎五萬餘匹,殷天蔽日,鉦鐸金鼓,雷振動地,連騎繼跡,彌數十里。

8 段熲:
段熲滅羌,詔賜錢十萬,七尺絳襜褕一具。

9 段熲:
段熲滅羌,詔賜熲赤幘大冠一具。

10 段熲:
段熲上書曰:「又掠得羌侯君長金印四十三,銅印三十一,錫印一枚,及長史、司馬、涉頭、長燕、鳥校、棚水塞尉印五枚,紫綬三十八,艾綬二十八,黃綬二枚,皆簿入也。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/duan-jiong