Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《樊重》

Library Resources
1 樊重:
樊重,字君雲,世善農稼,好貨殖。

2 樊重:
樊重治家產業,起廬舍,高樓連閣,陂池灌注,竹木成林,六畜雜果,檀漆桑麻,閉門成市。

3 樊重:
樊重,字君雲,南陽人。家素富,外孫何氏兄弟爭財,重恥之,以田二頃解其忿訟。縣中稱美,推為三老。年八十餘終。其素所假貸人間數百萬,遺令焚削文契。債家聞者皆慚,爭往償之,諸子從敕,竟不肯受。

4 樊重:
樊重,世祖即位,追尊樊氏,封為壽張敬侯。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/fan-zhong