Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《伏湛》

Library Resources
1 伏湛:
上自將擊彭寵,伏惠公諫曰:「臣聞文王享國五十,伐崇七年,而三分天下有二。至武王,四海乃賓。陛下承大亂之極,出入四年,中國未化,遠者不服,而遠征邊郡,四方聞之,莫不怪疑,願思之。」

2 伏湛:
南陽太守杜詩上疏薦伏惠公曰:「竊見故大司徒陽都侯伏惠公自行束脩,訖無毀玷,篤信好學,守死善道,經為人師,行為儀表,秉節持重,有不可奪。眾賢百姓,鄉望德義。微過斥退,久不復用,識者愍惜,儒士痛心。湛容貌堂堂,國之光輝,智略謀慮,朝之淵藪。齠齔勵志,白首不衰。實足以先後王室,名足以光示遠人。武公、莊公所以砥礪蕃屏,勸進忠信,令四方諸侯咸樂回首,仰望京師。柱石之臣,宜居輔弼,出入禁門,補闕拾遺。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/fu-zhan