Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《郭丹》

Library Resources
1 郭丹:
郭丹,字少卿,南阳人。累世千石,父稚为丹买田宅居业。丹为司徒,视事五年,薨。赐送甚宠,百官会朝,诏问丹家,时宗正刘匡对曰:“郭丹为三公,典牧州郡,田亩不增。”

2 郭丹:
郭丹从师长安,买符入函谷关,乃慨然叹曰:“丹不乘使者车,终不出关。”既至京师,尝为都讲,诸儒咸钦重之。更始二年,三公举丹贤能,徵为谏议大夫,持节使归南阳,安集受降。丹自去家十有二年,果乘高车出关,如其志。

3 郭丹:
郭丹为更始谏议大夫,使南阳,安集受降。更始败,丹无所归节传,以弊布缠裹节,如担负状,昼伏夜行,求谒更始妻子,奉还节传,因归乡里。

4 郭丹:
郭丹为郡功曹,荐阴亶、程胡、鲁歆自代。太守杜诗曰:“古者卿士让位,今功曹稽古经,可为至德。编署黄堂,以为后法。”

5 郭丹:
郭丹师事公孙昌,敬重,常持蒲编席,人异之。

6 郭丹:
郭丹为司徒,在朝名清廉公正。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/guo-dan