Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 和熹鄧皇后

《和熹鄧皇后》

Library Resources
1 和熹鄧皇... :
和熹鄧后年五歲,太夫人為剪髮,夫人年老目冥,並中后額,雖痛忍而不言,一額盡傷。左右怪而問之,后言:「夫人哀我為斷髮,難傷老人意,故忍之耳。」

2 和熹鄧皇... :
和熹皇后六歲,諸兄持后髮,后曰:「身體髮膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也,奈何弄人髮乎?」

3 和熹鄧皇... :
六歲能書。

4 和熹鄧皇... :
諸兄讀經,難問其意。

5 和熹鄧皇... :
和熹鄧后七歲讀論語,志在書傳,母常非之曰:「當習女工,今不是務,寧當學博士耶?」后重違母意,晝則縫紉,夜私買脂燭讀經傳,宗族外內皆號曰「諸生」。

6 和熹鄧皇... :
和熹鄧皇后嘗夢捫天體,蕩蕩正青,滑如磄●,有若鍾乳,后仰嗽之。以訊占夢,言堯夢攀天而上,湯夢及天舐之,皆聖主之夢。

7 和熹鄧皇... :
博覽五經傳記。

8 和熹鄧皇... :
和熹鄧后遜位,手書謝表,深陳德薄,不足以奉承宗廟,充少君之位。

9 和熹鄧皇... :
和熹鄧后即位,萬國貢獻悉禁絕,惟歲時供紙墨而已。

10 和熹鄧皇... :
鄧太后賜馮貴人步搖一具。

11 和熹鄧皇... :
和熹后時,新遭大憂,法禁未設,宮中亡大珠一篋,主名不立。太后念欲下掖庭考問之,恐有無辜僵仆者,乃親自臨見宮人,一一閱問,察其顏色,開示恩信。宮人盜者,即時其服,不加鞭箠,不敢隱情,宮人驚,咸稱神明。

12 和熹鄧皇... :
鄧太后雅性不好淫祀。

13 和熹鄧皇... :
鄧太后臨朝,上林鷹犬,悉斥放之。

14 和熹鄧皇... :
下□尚書曰:「國家離亂,大匇未安,黃門鼓吹,曷有燕樂之志。欲罷黃門鼓吹。」

15 和熹鄧皇... :
和熹鄧后稱制,永初二年三月,京師旱,至五月朔,太后幸雒陽寺,省庶獄,舉冤囚。徒杜泠不殺人,自誣,被掠羸困,使輿見,畏吏,不敢自理。吏將去,微疾舉頸,若欲有言,太后察視覺之,即呼還問狀,遂信,即時收令下獄抵罪,尹左遷。行未還宮,澍雨大降。

16 和熹鄧皇... :
鄧太后嘗體不安,左右憂惶,至令禱祠,願以人為代。太后聞之,即譴怒,敕掖庭令以下:「何故乃有此不祥之言?」左右咸流涕,歎太后臨大病,不自顧,而念兆民。後病瘳,豈非天地之應與?

17 和熹鄧皇... :
和熹鄧后自遭大憂,及新野君仍喪,諸兄常悲傷思慕,羸瘦骨立,不能自勝。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/he-xi-deng-huang-hou