Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《梁統》

Library Resources
1 梁統:
其先與秦同祖,出於伯益,別封於梁。

2 梁統:
橋子溥,溥子延,以明軍謀特除西域司馬。延生統。

3 梁統:
元帝初元五年,輕殊死刑三十四事,哀帝建平元年,輕殊死刑八十一事,其四十二事手殺人者減死一等。

4 梁統:
五帝有流殛放殺之誅,三王有大辟刻肌之法,是以五帝、三王之刑,除殘去亂。鞭扑不可弛於家,刑罰不可廢於國,征伐不可偃於天下,用之有本末,行之有逆順耳。

5 梁統:
統對尚書狀曰:「元壽二年,三輔盜賊群輩並起,至燔燒茂陵都邑,煙火見未央宮,前代所未嘗有。其後隴西新興,北地任橫、任崖,西河漕況,越州度郡,萬里交結,或從遠方,四面會合,遂攻取庫兵,劫略吏人,國家開封侯之科,以軍法追捕,僅能破散也。」

URN: ctp:dong-guan-han-ji/liang-tong