Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《劉愷》

Library Resources
1 劉愷:
劉愷,字伯豫,以當襲父般爵,讓與弟憲,遁逃避封。久之,章和中,有司奏請絕國,上美其義,特優加之,愷猶不出。有司復奏之,侍中賈逵上書曰:「孔子稱『能以禮讓為國,於從政乎何有』。」和帝納之,下詔曰:「故居巢侯劉般嗣子愷,當襲父般爵,而稱父遺意,致國弟憲,遁亡七年,所守彌固。蓋王法崇善,成人之美。其聽憲嗣爵。」乃徵愷,拜為郎,稍遷侍中。愷之入朝,在位者莫不仰其風行。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/liu-kai