Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《龐淯母》

Library Resources
1 龐淯母:
酒泉龐淯母者,趙氏之女,字娥。父為同縣人所殺,而娥兄弟三人,俱疾物故。讎乃喜而自賀,以為莫己報也。娥陰懷感憤,乃潛備刀兵,常推車以候讎家,十餘年不能得。後遇於都亭,刺殺之,因詣縣自首,曰:「父讎已報,請就刑戮。」祿福長尹嘉義之,解印綬欲與俱亡。娥不肯去,曰:「怨塞身死,妾之明分。結罪治獄,君之常理。何敢苟生,以枉公法。」後遇赦得免。州郡表其閭。太常張奐嘉歎,以束帛禮之。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/pang-yu-mu