Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 彭城靖王恭

《彭城靖王恭》

Library Resources
1 彭城靖王... :
恭賜號靈壽王,未有國邑。

2 彭城靖王... :
恭子男丁前妻物故,酺侮慢丁小妻,恭怒,閉酺馬廄,酺亡,夜詣彭城縣欲上書,恭遣從官倉頭曉令歸,數責之,乃自殺。

3 彭城靖王... :
丙為都鄉侯,國為安鄉侯,丁為魯陽鄉侯。

4 彭城靖王... :
定兄據卞亭侯,弟光昭陽亭侯,固公梁亭侯,興蒲亭侯,延昌城亭侯,祀梁父亭侯,堅西安亭侯,代林亭侯。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/peng-cheng-jing-wang-gong