Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王丹》

Library Resources
1 王丹:
王丹,字仲回,京兆人也。每歲農時,載酒肴,便於田頭大樹下飲食勸勉之,因留其餘酒肴而去。

2 王丹:
王丹閭里有喪憂,輒度其資用,教之儉約,因為其制日定葬,其親喪不過留殯一月,其下以輕重為差。

3 王丹:
王丹資性清白,疾惡豪強。時河南太守同郡陳遵,關西之大俠也。其友人喪親,遵為護喪事,賻助甚豐。丹乃懷縑一疋,陳之於主人前,曰:「如丹此縑,出自機杼。」遵聞而有慚色。

4 王丹:
更始時,遵為大司馬護軍,出使匈奴,過辭於丹。丹曰:「俱遭世反覆,唯我二人為天地所遺。今子當之絕域,無以相贈,贈子以不拜。」遂揖而別,遵甚悅之。

5 王丹:
鄧禹平三輔,糧乏,王丹上麥二千斛。禹高其節義,表丹領左馮翊。

6 王丹:
王丹為太子少傅,蹇蹇正直。

7 王丹:
司徒侯霸欲與王丹定交,丹被徵,霸遣子昱往。昱道遇丹,拜於車下,丹答之。昱曰:「家公欲與君投分,何為拜子孫耶?」丹曰:「君房有是言,王丹未之許。」

8 王丹:
王丹子有同門生喪親,家在中山,白丹欲往奔慰。結侶將行,丹怒撻之五十,令寄縑二匹以祠焉。或問其故,丹曰:「交道之難,未易言也。」

9 王丹:
王丹,字仲回,初有薦士於丹者,丹選舉之,而後所舉者陷罪,丹免,客慚自絕。俄而徵丹復為太子太傅,乃呼客見之,謂曰:「何量丹之薄?」不為設食以罰之,相待如舊。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/wang-dan