Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《張禹》

Library Resources
1 張禹:
禹好學,習歐陽尚書,事太常桓榮,惡衣食。

2 張禹:
張禹,字伯達,作九府吏,為廷尉府北曹吏,斷獄處事執平,為京師所稱。明帝以其明達法理,有張釋之風,超遷非次,拜廷尉。

3 張禹:
坡水廣二十里,徑且百里,在道西,其東有田可萬頃。

4 張禹:
禹巡行守舍,止大樹下,食糒乾飯屑飲水而已。後年,鄰國貧人來歸之者,茅屋草廬千戶,屠酤成市。墾田千餘頃,得穀百萬餘斛。

5 張禹:
閏當從行縣,從書佐假車馬什物。禹聞之,令直符責問,閏具以實對。禹以宰士惶恐首實,令自致徐獄。

6 張禹:
和帝南巡祠園廟,張禹以太尉留守北宮,太官朝夕送食,賜闟登具物,除子男盛為郎。

7 張禹:
張禹為太傅,錄尚書事,鄧太后以殤帝初育,欲令重臣居禁內,乃詔禹與三公絕席。

URN: ctp:dong-guan-han-ji/zhang-yu