Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 九江逡遒有唐居山

《九江逡遒有唐居山》

Library Resources
1 九江逡遒... :
九江逡遒有唐、居山,名有神,眾巫共為取公嫗,歲易,男不得復娶,女不得復嫁,百姓若之。

2 九江逡遒... :
謹按:時太守宋均到官,主者白出錢,給聘男子女,均曰:「眾巫與神合契,知其旨欲,卒取小民,不相當。」於是勑條巫家男女以備公嫗。巫扣頭服罪,乃殺之,是後遂絕。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/jiu-jiang-qun-qiu-you-tang