Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 世間多有狗作變怪

《世間多有狗作變怪》

Library Resources
1 世間多有... :
世間多有狗作變怪,朴殺之,以血塗門戶,然眾得咎殃。

2 世間多有... :
謹按:桂陽太守汝南李叔堅,少時為從事,在家,狗人立行,家言當殺之。叔堅云:「犬馬諭君子,狗見人行,效之何傷?」叔堅見縣令還,解冠榻上,狗戴持走,家大驚,時復云:「誤觸冠,冠纓挂著之耳。」狗於竈前蓄火,家益怔忪。復云:「兒婢皆在田中,狗助蓄火,幸可不煩鄰里,此有何惡?」里中相罵,不言無狗怪,遂不肯殺。後數日,狗自暴死,卒無纖介之異。叔堅辟太尉椽、固陵長、原武令,終享大位。子條、蜀郡都尉,威龍、司徒掾。

3 世間多有... :
凡變怪,皆婦女下賤,何者?小人愚而善畏,欲信其說,類復裨增;文人亦不證察,與俱悼懾、邪氣承虛,故速咎證。《易》曰:「其亡,斯自取災。」若叔堅者,心固於金石,妖至而不懼,自求多福,壯矣乎!

4 世間多有... :
昔晉文公出獵,見大虵,高如隄,其長竟路。文公曰:「天子見妖則修德,諸侯修政,大夫修宮,士修身。」乃即齋館,忘食與寢,請廟曰:「孤犧牲瘯蠡,幣帛不厚,罪一也。遊逸無度,不䘏國政,罪二也。賦役重數,刑罰懆剋,罪三也。有三罪矣,敢逃死乎?」其夜,守虵吏夢天殺虵,曰:「何故當聖君道為!」及明視之,則已臭爛。

5 世間多有... :
武帝時迷於鬼神,尤信越巫,董仲舒數以為言。武帝欲驗其道,令巫詛仲舒,仲舒朝服南面,誦詠經論,不能傷害,而巫者忽死。

URN: ctp:fengsutongyi/guai-shen/shi-jian-duo-you-gou-zuo