Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 彭城相袁元服

《彭城相袁元服》

Library Resources
1 彭城相袁... :
俗說:元服父字伯楚,為光祿卿,於服中生此子。時年長矣,不孝莫大於無後,故收舉之。君子不隱其過,因以「服」為字。

2 彭城相袁... :
謹按:元服名賀,汝南人也。祖父名原,為侍中。安帝始加元服,百官會賀,臨嚴,垂出,而孫適生,喜其加會,因名曰賀,字元服。原父安為司徒,忠蹇匪躬,盡誠事國,啟發和帝,誅討竇氏,中興以來,最為名宰。原有堂構之稱,矜於法度。伯楚名彭,清擬夷、叔,政則冉、季,歷典三郡,致位上列。賀早失母,不復繼室,云:「曾子失妻而不娶,曰:『吾不及用吉甫,子不如伯奇。以吉甫之賢、伯奇之孝,尚有放逐之敗,我何人哉!』」及臨病困,勑使:「留葬,侍衛先公。慎無迎取汝母喪柩,如亡者有知,往來不難;如其無知,祗為煩耳。虞舜葬於蒼梧,二妃不從,經典明文,勿違吾志。」清高舉動,皆此類也。何其在服中生子而名之賀者乎!雖至愚人,猶不云耳。

3 彭城相袁... :
予為蕭令,周旋謁辭故司空宣伯應,賢相把臂,言:「《易》稱:『天地大德曰生。』今俗間多有禁忌生三子者,五月生者,以為妨害父母,服中子犯禮傷孝,莫肯收舉。袁元服功德爵位,子孫巍巍,仁君所見。越王勾踐民生三子與乳母,孟嘗君對其父:『若不受命於天,何不高戶,誰能及者?』夫學問貴能行,君體將雅,政宜有異乎!」荅曰:「齊、楚之事,敬聞命矣。至於元服,其事如此。明公既為鄉里,超然遠覽,何為過聆晉語,簡在心事乎!」於是欣然悅服,續以大言:「苟有過,人必知之,我能勝仲尼哉!」元服子夏甫,前後徵命,終不降志,亞作者之遺風矣。正甫亦有重名,今見沛相。載德五世,而被斯言之玷,恐多有宣公之論,故備記其終始。

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/peng-cheng-xiang-yuan-yuan-fu