Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《燕太子丹》

Library Resources
1 燕太子丹:
燕太子丹,天為雨粟,烏白頭,馬生角,廚人生害足,井上株木跳度瀆。

2 燕太子丹:
俗說:燕太子丹為質於秦,始皇執欲殺之,言能致此瑞者,可得生活。丹有神靈,天為感應,於是建使歸國。

3 燕太子丹:
謹按:《太史記》:燕太子丹與秦,始皇遇之益不善,丹恐而亡歸。歸求勇士荊軻、秦武陽,函樊於期之首,貢督亢之地圖。秦王大悅,禮而見之。變起兩楹之間,事敗而荊軻立死。始皇大怒,乃益發兵伐燕。燕王走保遼東,使使斬丹以謝秦,燕亦遂滅。丹畏死逃歸耳,自為其父所戮,手足圮絕,安在其能使雨粟,其餘云云乎!原其所以有茲語者,丹實好士,無所愛恡也,故閭閻小論飭成之耳。

URN: ctp:fengsutongyi/zheng-shi/yan-tai-zi-dan