Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《哀公四年》

Books referencing 《哀公四年》 Library Resources
1 哀公四年:
四年春,王三月庚戌,盜殺蔡侯申。弒君賤者窮諸人,此其稱盜以弒何?賤乎賤者也。賤乎賤者孰謂?謂罪人也。

2 哀公四年:
蔡公孫辰出奔吳。

3 哀公四年:
葬秦惠公。

4 哀公四年:
宋人執小邾婁子。

5 哀公四年:
夏,蔡殺其大夫公孫歸姓、公孫霍。

6 哀公四年:
晉人執戎曼子赤歸于楚。赤者何?戎曼子之名也。其言歸于楚何?子北宮子曰:「辟伯晉而京師楚也。」

7 哀公四年:
城西郛。

8 哀公四年:
六月辛丑,蒲社災。蒲社者何?亡國之社也。社者封也,其言災何?亡國之社蓋掩之,掩其上而柴其下。蒲社災,何以書?記災也。

9 哀公四年:
秋,八月甲寅,滕子結卒。

10 哀公四年:
冬,十有二月,葬蔡昭公。

11 哀公四年:
葬滕頃公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ai-gong-si-nian