Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 成公十八年

《成公十八年》

Library Resources
1 成公十八... :
十有八年春,王正月,晉殺其大夫胥童。庚申,晉弒其君州蒲。

2 成公十八... :
齊殺其大夫國佐。

3 成公十八... :
公如晉。

4 成公十八... :
夏,楚子、鄭伯伐宋。

5 成公十八... :
宋魚石復入于彭城。

6 成公十八... :
公至自晉。

7 成公十八... :
晉侯使士丐來聘。

8 成公十八... :
秋,杞伯來朝。八月,邾婁子來朝。

9 成公十八... :
筑鹿囿。何以書?譏。何譏爾?有囿矣,又為也。

10 成公十八... :
己丑,公薨于路寢。

11 成公十八... :
冬,楚人、鄭人侵宋。

12 成公十八... :
晉侯使士彭來乞師。

13 成公十八... :
十有二月,仲孫蔑會晉侯、宋公、衛侯、邾婁子、齊崔杼同盟于虛朾。

14 成公十八... :
丁未,葬我君成公。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-shi-ba-nian