Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《成公十年》

Library Resources
1 成公十年:
十年春,衛侯之弟黑背率師侵鄭。

2 成公十年:
夏,四月,五卜郊,不從,乃不郊。其言乃不郊何?不免牲,故言乃不郊也。

3 成公十年:
五月,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、曹伯伐鄭。

4 成公十年:
齊人來媵。媵不書,此何以書?錄伯姬也。三國來媵非禮也,曷為皆以錄伯姬之辭言之?婦人以眾多為侈也。

5 成公十年:
丙午,晉侯獳卒。

6 成公十年:
秋,七月。

7 成公十年:
公如晉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-shi-nian