Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 成公十五年

《成公十五年》

Library Resources
1 成公十五... :
十有五年春,王二月,葬衛定公。

2 成公十五... :
三月乙巳,仲嬰齊卒。仲嬰齊者何?公孫嬰齊也。公孫嬰齊,則曷為謂之仲嬰齊?為兄後也。為兄後則曷為謂之仲嬰齊?為人後者為之子也。為人後者為其子,則其稱仲何?孫以王父字為氏也。然則嬰齊孰後?後歸父也。歸父使于晉而未反,何以後之?叔仲惠伯,傅子赤者也,文公死,子幼,公子遂謂叔仲惠伯曰:「君幼,如之何?愿與子慮之。」叔仲惠伯曰:「吾子相之,老夫抱之,何幼君之有?」公子遂知其不可與謀,退而殺叔仲惠伯,弒子赤而立宣公。宣公死,成公幼,臧宣叔者相也。君死不哭,聚諸大夫而問焉,曰:「昔者叔仲惠伯之事,孰為之?」諸大夫皆雜然曰:「仲氏也,其然乎?」於是遣歸父之家,然後哭君,歸父使乎晉,還自晉,至檉,聞君薨家遣,墠帷,哭君成踴,反命于介,自是走之齊。魯人徐傷歸父之無後也,於是使嬰齊後之也。

3 成公十五... :
癸醜,公會晉侯、衛侯、鄭伯、曹伯、宋世子成、齊國佐、邾婁人同盟于戚。

4 成公十五... :
晉侯執曹伯歸之于京師。

5 成公十五... :
公至自會。

6 成公十五... :
夏,六月,宋公固卒。

7 成公十五... :
楚子伐鄭。

8 成公十五... :
秋,八月庚辰,葬宋共公。

9 成公十五... :
宋華元出奔晉。

10 成公十五... :
宋華元自晉歸于宋。

11 成公十五... :
宋殺其大夫山。

12 成公十五... :
宋魚石出奔楚。

13 成公十五... :
冬,十有一月,叔孫僑如會晉士燮、齊高無咎、宋華元、衛孫林父、鄭公子鰍、邾婁人會吳于鍾離。曷為殊會吳?外吳也。曷為外也?《春秋》內其國而外諸夏,內諸夏而外夷狄。王者欲一乎天下,曷為以外內之辭言之?言自近者始也。

14 成公十五... :
許遷于葉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-shi-wu-nian