Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《成公五年》

Library Resources
1 成公五年:
五年春,王正月,杞叔姬來歸。

2 成公五年:
仲孫蔑如宋。

3 成公五年:
夏,叔孫僑如會晉荀秀于穀。

4 成公五年:
梁山崩。梁山者何?河上之山也。梁山崩,何以書?記異也。何異爾?大也。何大爾?梁山崩,壅河三日不流。外異不書,此何以書?為天下記異也。

5 成公五年:
秋,大水。

6 成公五年:
冬,十有一月己酉,天王崩。

7 成公五年:
十有二月己丑,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、邾婁子、杞伯同盟于蟲牢。

URN: ctp:gongyang-zhuan/cheng-gong-wu-nian