Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《定公十年》

Library Resources
1 定公十年:
十年春,王三月,及齊平。

2 定公十年:
夏,公會齊侯于頰穀。公至自頰穀。

3 定公十年:
晉趙鞅帥師圍衛。

4 定公十年:
齊人來歸運、讙、龜陰田。齊人曷為來歸運、讙、龜陰田?孔子行乎季孫,三月不違,齊人為是來歸之。

5 定公十年:
叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍郈。

6 定公十年:
秋,叔孫州仇、仲孫何忌帥師圍費。

7 定公十年:
宋樂世心出奔曹。宋公子池出奔陳。

8 定公十年:
冬,齊侯、衛侯、鄭游遬會于鞍。

9 定公十年:
叔孫州仇如齊。

10 定公十年:
齊公之弟辰暨宋仲佗、石彄出奔陳。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ding-gong-shi-nian