Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 定公十五年

《定公十五年》

Library Resources
1 定公十五... :
十有五年春,王正月,邾婁子來朝。

2 定公十五... :
鼷鼠食郊牛,牛死,改卜牛。曷為不言其所食?漫也。

3 定公十五... :
二月,辛丑,楚子滅胡,以胡子豹歸。

4 定公十五... :
夏,五月辛亥,郊。曷為以夏五月郊?三卜之運也。

5 定公十五... :
壬申,公薨于高寢。

6 定公十五... :
鄭軒達帥師伐宋。

7 定公十五... :
齊侯、衛侯次于籧篨。

8 定公十五... :
邾婁子來奔喪。其言來奔喪何?奔喪,非禮也。

9 定公十五... :
秋,七月壬申,姒氏卒。姒氏者何?哀公之母也。何以不稱夫人?哀未君也。

10 定公十五... :
八月庚辰朔,日有食之。

11 定公十五... :
九月,滕子來會葬。

12 定公十五... :
丁巳,葬我君定公,雨不克葬;戊午,日下昃,乃克葬。辛巳,葬定姒。定姒何以書葬?未逾年之君也,有子則廟,廟則書葬。

13 定公十五... :
冬,城漆。

URN: ctp:gongyang-zhuan/ding-gong-shi-wu-nian