Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公九年》

Library Resources
1 桓公九年:
九年春,紀季姜歸于京師。其辭成矣,則其稱紀季姜何?自我言,紀父母之於子,雖為天王后,猶曰吾季姜。京師者何?天子之居也。京者何?大也。師者何?眾也。天子之居,必以眾大之辭言之。

2 桓公九年:
夏,四月。

3 桓公九年:
秋,七月。

4 桓公九年:
冬,曹伯使其世子射姑來朝。諸侯來曰朝。此世子也,其言朝何?《春秋》有譏父老子代從政者,則未知其在齊與?曹與?

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-jiu-nian