Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《桓公六年》

Library Resources
1 桓公六年:
六年春,正月,寔來。寔來者何?猶曰是人來也。孰謂?謂州公也。曷為謂之寔來?慢之也。曷為慢之?化我也。

2 桓公六年:
夏,四月,公會紀侯于成。

3 桓公六年:
秋,八月壬午,大閱。大閱者何?簡車徒也。何以書?蓋以罕書也。

4 桓公六年:
蔡人殺陳佗。陳佗者何?陳君也。陳君則曷為謂之陳佗?絕也。曷為絕之?賤也。其賤奈何?外淫也。惡乎淫?淫于蔡,蔡人殺之。

5 桓公六年:
九月丁卯,子同生。子同生者孰謂?謂莊公也。何言乎子同生?喜有正也。未有言喜有正者,此其言喜有正何?久無正也。子公羊子曰:「其諸以病桓與?」

6 桓公六年:
冬,紀侯來朝。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-liu-nian