Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 桓公十四年

《桓公十四年》

Library Resources
1 桓公十四... :
十有四年春,正月,公會鄭伯于曹。

2 桓公十四... :
無冰。何以書?記異也。

3 桓公十四... :
夏,五。鄭伯使其弟語來盟。夏五者何?無聞焉爾。

4 桓公十四... :
秋,八月壬申,御廩災。御廩者何?粢盛委之所藏也。御廩災,何以書?記災也。

5 桓公十四... :
乙亥,嘗。常事不書,此何以書?譏。何譏爾?譏嘗也。曰:猶嘗乎!御廩災,不如勿嘗而已矣!

6 桓公十四... :
冬,十有二月丁巳,齊侯祿父卒。

7 桓公十四... :
宋人以齊人、衛人、蔡人、陳人伐鄭。以者何?行其意也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/huan-gong-shi-si-nian