Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 文公十三年

《文公十三年》

Library Resources
1 文公十三... :
十有三年春,王正月。

2 文公十三... :
夏,五月壬午,陳侯朔卒。

3 文公十三... :
邾婁子蘧蒢卒。

4 文公十三... :
自正月不雨,至于秋七月。

5 文公十三... :
世室屋壞。世室者何?魯公之廟也。周公稱太廟,魯公稱世室,群公稱宮。此魯公之廟也,曷為謂之世室?世室,猶世室也,世世不毀也。周公何以稱太廟于魯?封魯公以為周公也。周公拜乎前,魯公拜乎後。曰:生以養周公,死以為周公主。然則周公之魯乎?曰:不之魯也,封魯公以為周公主。然則周公曷為不之魯?欲天下之一乎周也。魯祭周公,何以為牲?周公用白牡,魯公用騂犅,群公不毛。魯祭周公,何以為盛?周公盛,魯公燾,群公廩。世室屋壞,何以書?譏。何譏爾?久不修也。

6 文公十三... :
冬,公如晉。

7 文公十三... :
衛侯會于沓。

8 文公十三... :
狄侵衛。

9 文公十三... :
十有二月己丑,公及晉侯盟,還自晉。

10 文公十三... :
鄭伯會公于斐。還者何?善辭也。何善爾?往黨,衛侯會公于沓,至得與晉侯盟。反黨,鄭伯會公于斐,故善之也。

URN: ctp:gongyang-zhuan/wen-gong-shi-san-nian