Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 僖公十四年

《僖公十四年》

Library Resources
1 僖公十四... :
十有四年春,諸侯城緣陵。孰城之?城杞也。曷為城杞?滅也。孰滅之?蓋徐、莒脅之。曷為不言徐、莒脅之?為桓公諱也。曷為為桓公諱?上無天子,下無方伯,天下諸侯有相滅亡者,桓公不能救,則桓公恥之也。然則孰城之?桓公城之。曷為不言桓公城之?不與諸侯專封也。曷為不與?實與而文不與。文曷為不與?諸侯之義不得專封也。諸侯之義不得專封,則其曰實與之何?上無天子,下無方伯,天下諸侯有相滅亡者,力能救之,則救之可也。

2 僖公十四... :
夏,六月,季姬及鄫子遇于防,使鄫子來朝。鄫子曷為使乎季姬來朝?內辭也。非使來朝,使來請己也。

3 僖公十四... :
秋,八月辛卯,沙鹿崩。沙鹿者何?河上之邑也。此邑也,其言崩何?襲邑也。沙鹿崩,何以書?記異也。外異不書,此何以書?為天下記異也。

4 僖公十四... :
狄侵鄭。

5 僖公十四... :
冬,蔡侯肸卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xi-gong-shi-si-nian