Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襄公八年》

Library Resources
1 襄公八年:
八年春,王正月,公如晉。

2 襄公八年:
夏,葬鄭僖公。賊未討,何以書葬?為中國諱也。

3 襄公八年:
鄭人侵蔡,獲蔡公子燮。此侵也,其言獲何?侵而言獲者,適得之也。

4 襄公八年:
季孫宿會晉侯、鄭伯、齊人、宋人、衛人、邾婁人于刑丘。公至自晉。

5 襄公八年:
莒人伐我東鄙。

6 襄公八年:
秋,九月,大雩。

7 襄公八年:
冬,楚公子貞帥師伐鄭。

8 襄公八年:
晉侯使士丐來聘。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-ba-nian