Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公二十年

《襄公二十年》

Library Resources
1 襄公二十... :
二十年春,王正月辛亥,仲孫遬會莒人盟于向。

2 襄公二十... :
夏,六月庚申,公會晉侯、齊侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子盟于澶淵。

3 襄公二十... :
秋,公至自會。

4 襄公二十... :
仲孫遬帥師伐邾婁。

5 襄公二十... :
蔡殺其大夫公子燮。

6 襄公二十... :
蔡公子履出奔楚。

7 襄公二十... :
陳侯之弟光出奔楚。

8 襄公二十... :
叔老如齊。

9 襄公二十... :
冬,十月丙辰朔,日有食之。

10 襄公二十... :
季孫宿如宋。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-er-shi-nian