Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襄公九年》

Library Resources
1 襄公九年:
九年春,宋火。曷為或言災?或言火?大者曰災,小者曰火。然則內何以不言火?內不言火者,甚之也。何以書?記災也。外災不書,此何以書?為王者之後記災也。

2 襄公九年:
夏,季孫宿如晉。

3 襄公九年:
五月辛酉,夫人姜氏薨。

4 襄公九年:
秋,八月癸未,葬我小君繆姜。

5 襄公九年:
冬,公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光伐鄭。十有二月己亥,同盟于戲。

6 襄公九年:
楚子伐鄭。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-jiu-nian