Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十六年

《襄公十六年》

Library Resources
1 襄公十六... :
十有六年春,王正月,葬晉悼公。

2 襄公十六... :
三月,公會晉侯、宋公、衛侯、鄭伯、曹伯、莒子、邾婁子、薛伯、杞伯、小邾婁子于湨梁;戊寅,大夫盟。諸侯皆在是,其言大夫盟何?信在大夫也。何言乎信在大夫?遍剌天下之大夫也。曷為遍剌天下之大夫?君若贅旒然。

3 襄公十六... :
晉人執莒子、邾婁子以歸。

4 襄公十六... :
齊侯伐我北鄙。

5 襄公十六... :
夏,公至自會。

6 襄公十六... :
五月甲子,地震。

7 襄公十六... :
叔老會鄭伯、晉荀偃、衛甯殖、宋人,伐許。

8 襄公十六... :
秋,齊侯伐我北鄙,圍成。

9 襄公十六... :
大雩。

10 襄公十六... :
冬,叔孫豹如晉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-liu-nian