Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《襄公十年》

Library Resources
1 襄公十年:
十年春,公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子、齊世子光會吳于柤。

2 襄公十年:
夏,五月甲午,遂滅偪陽。公至自會。

3 襄公十年:
楚公子貞、鄭公孫輒帥師伐宋。

4 襄公十年:
晉師伐秦。

5 襄公十年:
秋,莒人伐我東鄙。公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、莒子、邾婁子、齊世子光、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子伐鄭。

6 襄公十年:
冬,盜殺鄭公子斐、公子發、公孫輒。戍鄭虎牢。孰戍之?諸侯戍之。曷為不言諸侯戍之?離至不可得而序,故言我也。諸侯已取之矣,曷為系之鄭?諸侯莫之主有,故反系之鄭。

7 襄公十年:
楚公子貞帥師救鄭。

8 襄公十年:
公至自伐鄭。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-nian