Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十五年

《襄公十五年》

Library Resources
1 襄公十五... :
十有五年春,宋公使向戌來聘。二月己亥,及向戌盟于劉。

2 襄公十五... :
劉夏逆王后于齊。劉夏者何?天子之大夫也。劉者何?邑也。其稱劉何?以邑氏也。外逆女不書,此何以書?過我也。

3 襄公十五... :
夏,齊侯伐我北鄙,圍成。公救成,至遇。其言至遇何?不敢進也。

4 襄公十五... :
季孫宿、叔孫豹帥師城成郛。

5 襄公十五... :
秋,八月丁巳,日有食之。

6 襄公十五... :
邾婁人伐我南鄙。

7 襄公十五... :
冬,十有一月癸亥,晉侯周卒。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-wu-nian