Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 襄公十一年

《襄公十一年》

Library Resources
1 襄公十一... :
十有一年春,王正月,作三軍。三軍者何?三卿也。作三軍,何以書?譏。何譏爾?古者上卿、下卿,上士、下士。

2 襄公十一... :
夏,四月,四卜郊,不從,乃不郊。

3 襄公十一... :
鄭公孫舍之帥師侵宋。

4 襄公十一... :
公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子伐鄭。

5 襄公十一... :
秋,七月己未,同盟于京城北。

6 襄公十一... :
公至自伐鄭。

7 襄公十一... :
楚子、鄭伯伐宋。

8 襄公十一... :
公會晉侯、宋公、衛侯、曹伯、齊世子光、莒子、邾婁子、滕子、薛伯、杞伯、小邾婁子伐鄭,會于蕭魚。此伐鄭也,其言會于蕭魚何?蓋鄭與會爾。

9 襄公十一... :
公至自會。

10 襄公十一... :
楚人執鄭行人良霄。

11 襄公十一... :
冬,秦人伐晉。

URN: ctp:gongyang-zhuan/xiang-gong-shi-yi-nian